CHP , CCHP

(Combined Heat and Power) CHP حدودا 35% از مولدهای دیگر، مصرف سوخت کمتری دارد و با تولید همزمان برق و حرارت باعث کاهش هزینه سبد اقتصادی می گردد. این سیستم در گلخانه های صنعتی، ساختمان های تجاری و مسکونی استفاده می شود. تنوع این سیستم باعث شده در ابعاد بزرگتر برای بکار انداختن انواع چیلرها، یخچال های صنعتی و.... استفاده شود.

CCHP Power) combined Cool Heat and)

با بهره‌گیری از حرارت اتلافی مولد و بازیافت گرمای گازهای هدر رفته راندمان کل سیستم بیش از85% افزایش می یابد و بطور همزمان برق ، حرارت و برودت در محل تولید می گردد .

آنالیز اقتصادی نشان می دهد که باز گشت سرمایه ( payback ) کمتر از سه سال ونرخ باز گشت سرمایه ( IRR ) 36% می باشد.