توربین های بادی

مشاوره، طراحی، نصب و بهره برداری از نیروگاه های بادی متصل به شبکه (on Grid) و منفصل از شبکه (off Grid)